Different Types of Option Contracts - Short or Long Term

Forskjellige typer binær opsjons kontrakter

0 0 Vote
Instructor

Forskjellige typer binær opsjons kontrakter

Sekstiniende leksjon i Forex opplæringen

Velkommen tilbake til Forex profesjonelle opplæring i finansmarkedet. I denne leksjonen vil vi snakke om forskjellige typer binære opsjons kontrakter. Selv om vårt hovedfokus er binære opsjoner, så vil vi også introdusere flere detaljer om opsjoner generelt.

Binære typer

Det er to typer binære opsjoner: Europeiske og Amerikanske.

Europeiske opsjoner

I disse opsjonene så må traderne vente til kontraktens utløpstid. Kontrakten kan kun implementeres hvis utløpstiden er nådd.

Amerikanske opsjoner

Dette er den mest vanlige typen opsjoner. Her kan de implementeres når som helst mellom kontraktens start og dens utløp.

Different Types of Binary Option Contracts - American and European Types - Call and Put

Binære opsjonstyper

Binære opsjons tilbydere representerer forskjellige typer binære opsjoner avhengig av hva deres klienter ønsker. Dog er de enkleste typene de mest vanlige trading metodene.

Binære opsjoner er kategorisert basert på forskjellige funksjoner.

En kategorier er basert på profitt/risiko kursen til en tradingtype. Som en konsekvens av dette, jo mer risiko det er jo bedre profitt kurs. Profitten på de mest populære og enkleste er mellom 40% og 80% av innkjøpsummen, mens de mest komplekse kan ha en profitt på over 500% av innkjøpssummen. Jo høyere strike price du velger på en kontrakt, jo høyere profitt sum. Hvis du velger en stige type handel, så vil nivået lenger unna strike price være mer lukrativt enn de som er på et nært nivå.

Den mest vanlige kategorien, hvor binære opsjoner er plassert, er basert på bevegelsen til strike price i løpet av kontrakt tiden.

Different Types of Binary Option Contracts - Risk and Payouts - Profit, Strike Price and Premium

Opp/Ned, Klassisk Høy/Lav, Call/Put

Kjent som de enkleste og mest rådende typen binære opsjoner er der hvor traderen forutser retningen på prisbevegelsen målt fra den gjeldende prisen. Hvis en Call kjøpes, så må prisen stige fra den gjeldende prisen så den er høyere ved utløpstidspunktet. Da får man profitt. Utbetalingen for denne typen ligger på mellom 40% og 90%. Større mellomrom mellom strike price og gjeldende pris, pluss uforutsigbarhet vil kunne øke utbetalingen.

Høyere/lavere, Over/Under

Grunnet mer kompleks struktur sammenlignet med Call/Put så er utbetalingen på denne type handler mer enn 100% av innkjøpsprisen, det kan til og med stige til 1200%. I denne type kontrakt så må traderen avgjøre strike price (målprisen). Hvis prisen står på eller krysser strike price ved utløpstidspunktet, så får man profitt. For eksempel, en trader forutser at strike price er 25 pips høyere enn den gjeldende prisen med 1 dags utløpstid. Hvis, på utløpstiden, prisen står på eller krysser målprisen så har traderen lykkes.

Different Types of Binary Option Contracts - Above and Below, Higher and Lower, Up and Down

Utvalg, Kanal, Tunnel, Grenselinje, Nivå

På tross av forskjellige navn, så er trading konseptet fremdeles det samme, Tradere må se på en region og avgjøre om prisen kommer til å bevege seg inne i dette området eller utenfor. Denne typen er delt opp i to typer: en Inne i Området (In-Range)og en Utenfor området (Out-Range).

 In-Range

Tatt i betraktning at et aktivum har en monoton bevegelse så kan en trader spekulere med en kontrakt med 1 ukes utløpstid. Et område, med høyere og lavere grensepriser målt fra den gjeldende prisen,  må bli definert. Hvis, ved utløpstiden, prisen ikke krysser grensene til dette definerte området, så vil en trader få profitt, hvis ikke så taper de innkjøpsprisen og avtalen. Mens noen Binære opsjons tilbydere tillater tradere å velge høye og lave grenseverdier i regionen, vil andre presentere et forhåndsdefinert område som prisen må beveges seg innenfor. Områder med tettere grenser gir høyere utbetalinger, fra 10% til 600%.

Different Types of Binary Option Contracts - Target Price at Expiration Expiry Date - In Range Type

Out-Range

I motsetning til In-Range typen, så må prisen krysse grensene til et spesifikt område og bli værende utenfor regionen ved utløpstid. Denne typen er lukrativ på svært flyktige aktivum, spesielt der hvor det er sannsynlig at det vil skje en betydningsfull hendelse eller at det vil komme en viktig pressemelding i løpet av kontraktsperioden. Utbetalinger for denne typen vil være på mellom 50% til 700% basert på mellomrommet mellom grensene, pluss resultatene fra et nøkkel møte i løpet av kontrakten.

Stige

Stige er en av de mest nylige typene, representert av tilbydere slik som IGMarkets og GOptions. Strike prices (målprisen) med forskjellige nivåer og forskjellige utbetalings summer som kan representeres i forhåndsdefinerte kurser, eller at traderne kan spesifisere nivåer og kurser.

Different Types of Binary Option Contracts - Pair and No Touch - Ladder Payouts and Premium

Det er utvilsomt at de tettere kursene har mindre utbetalinger sammenlignet med nivåer lenger borte. For å utlede spesifisert profitt fra kontrakten, så må prisen krysse og passere det gitte nivået ved utløpstidspunktet. Det kan ligne på motstand og støttenivåene til et aktivum, men utløpstiden må også vurderes. Omdreiningspunkter er nyttige når traderen ber om å handle med en kontrakt av denne typen. Utbetalingene vil være fra 60% til 400% avhengig av nivå verdien ved utløpstids.

Berøring

Denne typen kontrakt har en eller to prisnivåer, som kan avgjøre om avtalen lykkes eller feiler. Nedenfor finner du undertypene som spesifiserer kontraktbetingelsene som må oppfylles for å få en profitabel avtale.

En berøring

Prisen må nå strike price minst en gang før utløpstiden. Det betyr ingenting om prisen krysser eller berører strike price flere ganger. Profitt er basert på at den gjør det minimum en gang.

Ingen berøring

Hvis strike price berøres eller møtes en eneste gang i løpet av kontraktsperioden, så vil traderen tape avtalen og, som en konsekvens av dette, tape innkjøpsprisen.

Different Types of Binary Option Contracts - One and No Touch - Rollover and Out-Range

Dobbel en berøring

Dette er lik En berøring metoden, men det er to strike price, en som er høyere enn den gjeldende prisen og en som er lavere. Så lenge prisen berører en av disse strike price i løpet av kontraktstiden så er avtalen vellykket for traderen.

Dobbel ingen berøring

Til forskjell fra Dobbel en berøring, så må prisen aldri nå strike prices som er over og under den gjeldende prisen, i løpet av denne kontrakten. Selv bare en berøring gjør at kontrakten tapes. Price Action teknikken, som forklart i Forex Trading seksjonen, er nyttig når traderen skal håndtere denne typen kontrakt. Utbetalingen vil være på 30% til 480% hovedsakelig påvirket av strike price og det gjeldende pris mellomrommet.

Par opsjon

En sjelden metode for å handle med binære opsjoner hvor en trader må sammenligne to uavhengige aktivum og spesifisere hvilke av de to som vil ha en høyere prisendring i løpet av en lik kontraktstid. Utbetaling på par opsjons modellen går fra 50% til 90%.

Dette avslutter denne leksjonen, vi sees i neste leksjon.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates